შეხვედრები საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალთან და სტუდენტებთან

ინსტიტუციონალური ავტორიზაციისა და პროგრამული აკრედიტაციის მოსამზადებელ ეტაპზე გაიმართა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლების სამუშაო შეხვედრები საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალთან და სტუდენტებთან.