პოლიტიკა,პროცედურები და დანართები

პოლიტიკა

პროცედურა

დანართები

1. საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა- EP-QA

EP-QA 1.1 საგანმანათლებლო პროგრამის ინიცირების, დაგეგმვისა და დამტკიცების პროცედურა;

 

· დანართი 1-EP-QA 1.1. საგანმანათლებლო პროგრამის იდეის აპლიკაციის ფორმა;

· დანართი 2-EP-QA 1.1. პროგრამის ხელმძღვანელისადმი წაყენებული მოთხოვნები;

· დანართი 3-EP-QA 1.1. საკვანძო პარამეტრებისა და რესურსების შესაბამისობის ფორმა;

· დანართი 4-EP-QA 1.1. აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების ინსტრუქცია;

· დანართი 4.1- EP-QA 1.1. კურიკულუმის ნიმუში;

· დანართი 4.2- EP-QA 1.1. სასწავლო გეგმის ფორმის ნიმუში;

· დანართი 4.3- EP-QA 1.1. სილაბუსის ნიმუში.

· დანართი 5. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების ინსტრუქცია.

· დანართი 5.1- EP-QA 1.1. პროფესიული პროგრამის სატიტულე ფურცელი;

· დანართი 5.2- EP-QA 1.1. პროფესიული პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები;

· დანართი 5.3- EP-QA 1.1. სასწავლო გეგმა ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;

· დანართი 5.4- EP-QA 1.1. სასწავლო გეგმა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;

· დანართი 5.5- EP-QA 1.1. პროფესიული პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი.

EP-QA 1.2 საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების პროცედურა;

 

· დანართი 1-EP-QA 1.2. ინფორმაცია კურსდამთავრებულთა დასაქმების შესახებ;

· დანართი 2-EP-QA 1.2. ინფორმაცია პროგრამაში ჩართული პირების (აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული) განვითარების შესახებ;

· დანართი 3 - EP-QA 1.2. ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების შესახებ;

· დანართი 4-EP-QA 1.2. ურთიერთდასწრებისა და სააუდიტორიო მუშაობის შეფასების პოლიტიკა.

· დანართი 5-EP-QA 1.2. პროფესიული პროგრამების შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის შემადგენლობა და ფუნქციები.

EP-QA 1.3 მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების პროცედურა.

 

2. კვლევის განვითარების პოლიტიკა - RE-QA

   

3. მართვის ეფექტიანობის გაუმჯობესების პოლიტიკა - ME-QA

ME-QA 3.1 თვითშეფასებისა და ანგარიშგების პროცედურა

· დანართი 1 - ME-QA 3.1. საგანმანათლებლო პროგრამების ყოველწლიური თვითშეფასების ანგარიშის სტრუქტურა

· დანართი 2 - ME-QA 3.1. დეპარტამენტის წლიური ანგარიშის სტრუქტურა

· დანართი 3 - ME-QA 3.1. ფაკულტეტის წლიური ანგარიშის სტრუქტურა

· დანართი 4 - ME-QA 3.1. აწსუ-ს სამსახურების წლიური ანგარიშის სტრუქტურა

ME-QA 3.2 მართვის ეფექტიანობის შეფასების პროცედურა.