2021 წლის 24-25 ივნისს, საინჟინრო-ტექნიკურ ფაკულტეტზე ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები". კონფერენცია დაფინანსებული იყო შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით. კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო მოხსენებები საქართველოს, დსთ-ს და ლიტვის უნივერსიტეტებიდან და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტებიდან. 

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებმა "ელექტრული ინჟინერია" და "მშენებლობა" წარმატებით გაიარეს განხილვა ექსპერტთა საბჭოზე და მიიღეს აკრედიტაცია 7 წლის ვადით

2021 წლის 29 ივნისს №1114 აუდიტორიაში, 14:00 საათზე შედგება საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის "სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა" დოქტორანტ კონსტანტინე ბოლქვაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: "საქართველოს შავიზღვისპირა აკვატორიაში მცირე სიმძლავრის პორტების შექმნის პერსპექტივების დასაბუთება და მათი ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრების გამოკვლევა".საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის ახალმა საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამამ "საწარმოო პროდუქციის ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა" წარმატებით გაიარა აკრედიტაცია (4 წლის ვადით).

2021 წლის 30 ივნისს №1114 აუდიტორიაში, 14:00 საათზე შედგება საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის "სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა"  დოქტორანტ ირაკლი მიქელაძის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: "ევრაზიული სატრანსპორტო დერეფნის სამხრეთ კავკასიის უბნის სატრანსპორტო პოტენციალის გამოკვლევა და მისი გაზრდის მიზნით ინოვაციური ღონისძიებების შემუშავება".ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.