აწსუ ტუტორი

აწსუ ტუტორი-სტუდენტის კონსულტატი
ტუტორი არის სტუდენტი, რომელიც ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებს უწევს კონსულტაციებს.
ტუტორის მიზანია სტუდენტის აქტიური ჩართვა უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის სასწავლო, სამეცნიერო და შემოქმედებით მუშაობაში.
ტუტორი ანგარიშვალდებულია სტუდენტთა მხარდაჭრისა და განვითარების სამსახურის უფროსის წინაშე.

ტუტორის ამოცანები:
* სტუდენტთა სასწავლო პროცესზე, საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწორად ორიენტირება.
* სტუდენტის განვითარების ხელშეწყობა.
სტუდენტის ფუნქციები და ვალდებულებები:
1. სტუდენტის მიზანმიმართული ჩართვა სასწავლო პროცესში;
2. სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება;
3. საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებისა და პრეზენტაციების მოწყობა სტუდენტებთან ყოველი სემესტრის დასაწყისში;
4. კონსულტაცია შეთავაზებული სასწავლო კურსების სტატუსთან და მათი არჩევის რიგითობასთან დაკავშირებით;
5. სასწავლო კურსების შერჩევა მათი პროგრამული და შინაარსობრივი თავსებადობისა და სტუდენტის ინტერესების გათვალისწინებით;
6. პირველკურსელი სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესთან დაკავშიურებული ინფორმაციის მიწოდება;
7. მონაწილეობა საუნივერსიტეტო აქტივობებში;
8. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების სასწავლო პროცესში ადაპტირებისათვის ხელშეწყობა;
9. უცხოელი სტუდენტების სასწავლო პროცესში ინტეგრირება;
10. ფაკულტეტზე მობილობის წესით გადმოსულ სტუდენტთა სასწავლო პროცესში ინტეგრირების ხელშეწყობა;
11. დისციპლინების სწავლების შესახებ სტუდენტებისათვის კითხვარების შემუშავებაში მონაწილეობა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან თანამშრომლობით.

* ტუტორად შეირჩევა ხდება ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს კონკურსის წესით სტუდენტთა მხარდაჭრისა და განვითარების სამსახურის და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ. კონკურსში მონაწულეობის მიღება შეუძლიათ ფაკულტეტის დოქტორანტ, მაგისტრ ან 3-4 კურსის წარჩინებული სტუდენტებს, რომელებიც კომპეტენტური არიან სასწავლო პროცესის მართვის საკითხებში.
* ტუტორთა ჯგუფს ხელმძღვანელობს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, რომელიც წარმართავს მის მუშაობას, განსაზღვრავს მათი საქმიანობის პრიორიტეტებს და პასუხისმგებელია მათ განხორციელებაზე; გეგმავს და ანაწილებს სამუშაოს ტუტორებს შორის კომპეტენციებისა და ფუნქციების შესაბამისად; უზრუნველყოფს ფაკულტეტის ტუტორებისათვის თემატური ტრეინინგების ჩატარებას უნივერსიტეტის სასწავლო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად.
* ტუტორების რაოდენობას მიმართულებების მიხედვით ყოველი სემესტრის დასაწყისში განსაზღვრავს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.
* ტუტორად მუშაობა არ არის დამატებით ანაზღაურებადი საქმიანობა.
* ტუტორობა სტუდენტებს ეთვლებათ დამატებით აქტივობაში და სასწავლო წლის ბოლოს გადაეცემათ სერტიფიკატი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
XXII კორპუსი I სართული „აწსუ-ს ბიბლიოთეკა“ . ტ. ტაბიძის 18. ოთახი #22-104 (მთავარი ოფისი)
E.mail ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

2018-2019 აწსუ ტუტორები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

კიკვიძე ხატია

შავიანიძე თამთა

ძნელაძე ირმა

მაღლაკელიძე ნანა

ჩხარტიშვილი ლანა

მოწონელიძე მარიამ

ჟვანია ანა

ადეივილი ანა

პედაგოგიური ფაკულტეტი:

მოდებაძე მარიამი

ბოლქვაძე მარიამი

ენდელაძე ლანა

ჯოლოხავა მონიკა

კუპრაშვილი ანა

საინჟინრო- ტექნიკური ფაკულტეტი:

ფუტკარაძე დავით

ფარჯიანი თორნიკე

ლეჟავა იური

ძიძავა ოთარი

ჩახალიანი ლევანი

დიდია თორნიკე

ჭანტურიძე ზურაბი

 

საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტი:

კახაია გიორგი

სოფრომაძე სოფიო

კვიმსაძე ქრისტინე

ღვინიანიძე ხატია

არნანია თამარ

ფუტკარაძე ანი

აგრარული ფაკულტეტი:

კიბორძალიძე ქრისტინე

კინწურაშვილი ნესტანი

დოლიძე თეონა

შენგელია თეონა

გუგავა ანა

კვარაცხელია ბექა

ჯიშკარიანი თალიკო

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

ბჟალავა მამუკა

გოდერიძე სალომე

კვერნაძე ბიძინა

კალანდარიშვილი ლოლიტა

დვალიშვილი თამარ

ბენდელიანი თეონა

კინწურაშვილი თამთა

შენგელია შორენა

კინწურაშვილი მარი

მედიცინის ფაკულტეტი:

დაჰი ალი ფარუქ

აბესაძე ლანა

ბობოხიძე ანთისა

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

კაპანაძე თამთა

კრავცოვა ელენე

საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი:

ქორიძე თამარ

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.