პროგრამები 2018

საბაკალავრო

მათემატიკა
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები
გეოგრაფია
ეკოლოგია
კომპიუტერული მეცნიერებები

სამაგისტრო

ბიოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები
კომპიუტერული მეცნიერებები
მათემატიკა
რეგიონული გეოგრაფია  რეკრეაციული რესურსები

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.