პროგრამები 2020-2021

საბაკალავრო

მათემატიკა
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
გეოგრაფია
ეკოლოგია
კომპიუტერული მეცნიერებები

სამაგისტრო

გეოგრაფია
კომპიუტერული მეცნიერება
მათემატიკა
ბიოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)

Minor

ბიოლოგია
ბიოტექნოლოგია
გეოგრაფია
ფიზიკა
ეკოლოგია
კომპიუტერული მეცნიერება
მათემატიკა
ქიმია