საბაკალავრო პროგრამამ ,,კომპიუტერული მეცნიერება" მიიღო აკრედიტაცია

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მოქმედ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას ,,კომპიუტერული მეცნიერება“  (პროგრამის ხელმძღვანელი ასოცირებუილი პროფესორი აკაკი ძნელაძე) 2021 წლის 19 მარტს, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, მიენიჭა აკრედიტაცია 7 წლის ვადით. პროგრამა გააგრძელებს მიღებას ვაკანტურ ადგილებზე.