აწსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველკურსელ სტუდენტებთან საინფორმაციო შეხვედრების განრიგი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 20-21 სექტემბერს აწსუ I კორპუსში გამართავს საინფორმაციო შეხვედრებს საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021-2022 სასწ.წელს ჩარიცხულ სტუდენტებთან.