კრებულები

დასახელება
სამეცნიერო ნაშრომების კრებული
შრომების კრებული I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია თანამედროვე ფარმაცია – მეცნიერება და პრაქტიკა
მოხსენებების კრებული II საერთაშორის კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები
მოხსენებების კრებული III საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები 
მოხსენებების კრებული IV საერთაშორის კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები
შრომების კრებული კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები
მოხსენებების კრებული მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები
შრომების კრებული თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა I ნაწილი
შრომების კრებული თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა II ნაწილი
შრომების კრებული სასოფლო–სამეურნეო და სატრანსპორტო მანქანები: განვითარების პერსპექტივები სტანდარტიზაციის და ხარისხის მართვის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით
შრომების კრებული ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები
შრომების კრებული კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის სრულყოფა