რატომ აწსუ

აირჩიე ტრადიციული და მუდმივად განახლებადი, ერთ-ერთი უძლიერესი სწრაფად მზარდი რეგიონული უმაღლესი სასწავლებელი, რომელიც უწყვეტად ნერგავს სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიებს;გამოიყენე ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში მობილობის შესაძლებლობა (ERASMUS+) და გაიღრმავე ცოდნა. თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ATSU FAB LAB თქვენი იდეების ხორცშესხმასა და გავრცელებაში დაგეხმარებათ. აქტიურად ჩაერთე კულტურულ ცხოვრებაში. სპორტული ინფრასტრუქტურა, ახალგაზრდული კლუბები, ხალხური ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები ამის კარგ შესაძლებლობას მოგცემს.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
0090101 - ქართული ენა და ლიტერატურა,
0090102 - ინგლისური ენა და ლიტერატურა,
0090103 - გერმანული ენა და ლიტერატურა,
0090104 - ფრანგული ენა და ლიტერატურა,
0090105 - რუსული ენა და ლიტერატურა,
0090106 - აღმოსავლური ფილოლოგია (მოდულები: არაბული ფილოლოგია, სპარსული ფილოლოგია, თურქული ფილოლოგია),
0090107 - არქეოლოგია,
0090108 - ისტორია,
0090109 - ფილოსოფია.

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
0090110 - სამართალი,
0090111 - ეკონომიკა,
0090112 - ბიზნესის ადმინისტრირება (მოდულები: ფინანსები, საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი; მენეჯმენტი, მარკეტინგი; აგრობიზნესის მენეჯმენტი),
0090113 - სოციალური მეცნიერებები (მოდულები: მასობრივი კომუნიკაციები (ჟურნალისტიკა); საერთაშორისო ურთიერთობები; საჯარო მმართველობა
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
0090114 - მათემატიკა,
0090115 - კომპიუტერული მეცნიერებები,
0090116 - ფიზიკა,
0090117 - ბიოლოგია,
0090118 - გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგიები),
0090119 - ეკოლოგია,
0090120 - ქიმია,
0090121 - გეოგრაფია.

პედაგოგიური ფაკულტეტი
0090122 - დაწყებითი განათლება.

მედიცინის ფაკულტეტი
0090123 - სამკურნალო საქმე,
0090124 - მედიცინა +PBL,
0090125 - სტომატოლოგია,
0090126 - ფარმაცია,
0090127 - ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია.

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი
0090128 - ელექტრული ინჟინერია (მოდულები: ელექტრო ენერგეტიკა, ტელეკომუნიკაცია, ბიოსამედიცინო ელექტრონიკა, კრიმინალისტიკური ტექნიკა, ტექნიკური ექსპერტიზა, ელექტრო ენერგეტიკის ეკონომიკა),
0090129 - მშენებლობა (მოდულები: სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა, გზების მშენებლობა, ნავთობგაზსადენების მშენებლობა, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა და ექსპლუატაცია, მშენებლობის ეკონომიკა),
0090130 - კვების ინდუსტრიის ინჟინერია, საწარმოო პროცესების და მანქანების მართვა (მოდულები: კვების
საწარმოო ტექნოლოგიური მოწყობილობები და სერვისი, კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების მართვა, სამაცივრო ტექნიკა და ტექნოლოგია),
0090131 - სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა (მოდულები: სატრანსპორტო ტექნოლოგიური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა, ტრანსპორტის სერვისის ორგანიზაცია და მოძრაობის უსაფრთხოება),
0090132 - ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა (მოდულები: საავტომობილო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია, საავტომობილო ძრავების ექსპლუატაცია და ეკოლოგიური უსაფრთხოება),
0090133 - ხარისხის მართვა და ტექნიკურ-ეკონომიკური ექსპერტიზა.

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

0090134 - ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია,
0090135 - გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია,
0090136 - სასურსათო ტექნოლოგია (მოდულები: კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგია; სასურსათო საქონელმცოდნეობა და ექსპერტიზა),
0090137 - მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა ტექნოლოგია (მოდულები: სამკერვალო და ტყავის ნაკეთობათა ტექნოლოგია; მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა საქონელმცოდნეობა და ექსპერტიზა; მსუბუქი მრეწველობის ეკონომიკა; ტექსტილის ტექნოლოგია; ტექსტილისა და ქიმიური მასალების საქონელმცოდნეობა და ექსპერტიზა; ტექსტილის მრეწველობის ეკონომიკა),
0090138 - გამოყენებითი დიზაინი (მოდულები: კოსტუმის დიზაინი; ტექსტილის დიზაინი).

საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი

0090139 - საზღვაო ტრანსპორტის მენეჯმენტი.

აგრარული ფაკულტეტი
0090140 - აგრონომია (მოდულები: აგროტექნოლოგია, აგროეკოლოგია),
0090141 - საბაღო-საპარკო მეურნეობა,
0090142 - აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა,
0090143 - აგროინჟინერია (მოდულები: სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია, სასოფლო სამეურნეო ტვირთების გადაზიდვები),
0090145 - ტურიზმი.

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

0090201 - აზერბაიჯანულენოვანთათვის,
0090202 - სომხურენოვანთათვის,
0090203 - აფხაზურენოვანთათვის,
0090204 - ოსურენოვანთათვის.