საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

ფაკულტეტის ისტორია
# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
ფრიდონი
გოგიაშვილი დეკანი

 პროფესორი

 
ზაზა ჟორჟოლიანი მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
პაატა გერაძე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი

 

 

საბაკალავრო

 
სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა
ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა
მანქანათმშენებლობა
მეტალურგია
ელექტრული ინჟინერია
მშენებლობა
ხარისხის მართვა და ტექნიკურ ეკონომიკური ექსპერტიზა
კვების ინდუსტრიის ინჟინერია

სამაგისტრო

 
სატრანსპორტო ლოჯისტიკა
საავტომობილო ტრანსპორტი
ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
ტელეკომუნიკაცია
კრიმინალისტიკური ტექნიკა და ტექნიკური ექსპერტიზა
ელექტროენერგეტიკა
მშენებლობა
ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა

სადოქტორო

 
ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მართვა
მათემატიკური მოდელირება ინჟინერიაში
მასალები, ტექნოლოგიური პროცესები და მანქანები, სამშენებლო ნაგებობები
სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა
მასალები, ტექნოლოგიური პროცესები და მანქანები, სამშენებლო ნაგებობები (რუსულენოვანი)
მშენებლობა
მასალების მიღება დამუშავება და ხარისხის კონტროლი

 

საბაკალავრო

 
სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა
ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა
ელექტრული ინჟინერია
მშენებლობა
ხარისხის მართვა და ტექნიკურ ეკონომიკური ექსპერტიზა
კვების ინდუსტრიის ინჟინერია

სამაგისტრო

 
სატრანსპორტო ლოჯისტიკა
საავტომობილო ტრანსპორტი
ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
ტელეკომუნიკაცია
კრიმინალისტიკური ტექნიკა და ტექნიკური ექსპერტიზა
ელექტროენერგეტიკა
მშენებლობა
ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა

სადოქტორო

 
ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მართვა
მათემატიკური მოდელირება ინჟინერიაში
სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა
მშენებლობა
მასალების მიღება დამუშავება და ხარისხის კონტროლი