2018

№01-04-37 პროფესიული სტუდენტების მიერ სწავლის პერიოდში შეფასების დასადასტურებლად მტკიცებულებების სახით შესრულებული დავალებების ან/და პორტფოლიოების გასაჩუქრების შესახებ

პროფესიული სტუდენტების მიერ სწავლის პერიოდში შეფასების დასადასტურებლად მტკიცებულებების სახით შესრულებული დავალებების ან/და პორტფოლიოების გასაჩუქრების შესახებ

№01-04-36 უნივერსიტეტში სწავლების კომპონენტების მიხედვით ჯგუფებში სტუდენტთა სარეკომენდაციო რაოდენობების, აკადემიური პერსონალის პრაქტიკის დატვირთვის პარამეტრების და ჩატარების ნორმების განსაზღვრის შესახებ

უნივერსიტეტში სწავლების კომპონენტების მიხედვით ჯგუფებში სტუდენტთა სარეკომენდაციო რაოდენობების, აკადემიური პერსონალის პრაქტიკის დატვირთვის პარამეტრების და ჩატარების ნორმების განსაზღვრის შესახებ

№ 01-04/34 აწსუ რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
№01–04–32 2018–2019 სასწ.წლისათვის დეპარტამენტებისა და პროფესორ–მასწავლებელთა ინდივიდუალური სასწავლო დატვირთვების მომზადების, სასწავლო დამხმარე პერსონალის სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი მუშაობაში ორგანიზებულად ჩართვის შესახებ

2018–2019 სასწ.წლისათვის დეპარტამენტებისა და პროფესორ–მასწავლებელთა ინდივიდუალური სასწავლო დატვირთვების მომზადების, სასწავლო დამხმარე პერსონალის სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი მუშაობაში ორგანიზებულად ჩართვის შესახებ

 № 01-04/26 უნივერსიტეტში  სწავლების საფეხურების მიხედვით 2018-2019 სასწავლო წლის განრიგის დამტკიცების  შესახებ

დამტკიცდეს უნივერსიტეტში სწავლების საფეხურების მიხედვით 2018-2019 სასწავლო წლის განრიგი დანართი  1 შესაბამისად.

№01-04-29 ბიზნესის ფაკულტეტზე შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული საგრანტო პროექტების შესახებ

ბიზნესის ფაკულტეტზე შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული საგრანტო პროექტების შესახებ

№01-04-28 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ 

№01-04-26 სწავლების საფეხურების მიხედვით 2018–19 სასწავლო წლის განრიგის დამტკიცების შესახებ

სწავლების საფეხურების მიხედვით 2018–19 სასწავლო წლის განრიგის დამტკიცების შესახებ  

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.